Жељко Трлаковић

Правни факултет завршио на Универзитету у Крагујевцу. По завршетку основних студија...

Види профил

Срђан Марић

Правни факултет завршио на Универзитету у Београду. По завршетку основних студија...

Види профил

Илија Влашковић

Правни факултет завршио на Универзитету у Крагујевцу. Студира Мастер студије на...

Види профил

Бранислав Ћирић

Правни факултет завршио на Универзитету у Крагујевцу. По завршетку основних студија...

Види профил

ПРАВНЕ УСЛУГЕ

  ПРИВРЕДНО ПРАВО

 • Оснивање - регистрацију свих правних форми привредних друштава и других правних лица, повезивање и престанак постојања привредних друштава и њихових представништава, статусне промене и промене облика организације друштва, повећање или смањење капитала, промену власничке структуре привредног друштва и друге поступке пред Агенцијом за привредне регистре.
 • Консултације, преговоре и израду оснивачких аката, статута, уговора чланова друштва, правилника о интерним процедурама и других интерних корпоративних докумената.
 • Савете у вези са корпоративним управљањем и другим пратећим активностима.

  РАДНО ПРАВО

 • Израда комплетне радне документације за правна лица као што су: израда правилника о раду, правилника о организацији и систематизацији радних места, уговора о раду укључујући и анексе уговора, правилника о безбедности и здрављу на раду, заступање послодаваца и запослених у поступцима пред судовима и другим државним органима.
 • Пружање савета у погледу заштите безбедности и здравља запослених на раду, укључујући заштиту од злостављања на раду.
 • Пружање савета у погледу заштите безбедности и здравља запослених на раду, укључујући заштиту од злостављања на раду.

  ПОРЕСКО ПРАВО

 • Порез на добит правних лица.
 • Порез на доходак грађана.
 • ПДВ.
 • Царине.
 • Порези на имовину.
 • Пореско планирање.
 • Заступање пред пореским органима и судовима.
 • Оптимизирање пореских обавеза и смањење пореског ризика.
 • Пружање савета о свим пореским питањима, пореским обавезама и пореским пријавама.

  СТЕЧАЈНО ПРАВО

 • Израда и подношење предлога за покретање стечајног поступка.
 • Пријава потраживања у стечајном поступку.
 • Заступање клијената на скупштини поверилаца или на седницама одбора поверилаца.
 • Давање савета и усмеравање клијената на који начин је могуће извршити поступак реорганизације
 • Сачињавање стечајног плана
 • Саветовање стечајних поверилаца о њиховим правима у току трајања стечајног поступка
 • Подношење тужби за побијање правних радњи стечајног дужника

  ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

 • Регистрација жига, патената, и индустријског дизајна.
 • Заступање клијената у споровима поводом повреде жига, повреде ауторских права пред судовима или арбитражама.
 • Испитивање и анализа тржишта за потребе регистрације жигова или патената.
 • Регистрација и заштита интернет домена.
 • Сачињавање уговора о преносу права интелектуалне својине, уговора о лиценци, ауторских уговора, уговора о франшизингу.
 • Израду уговора о лиценци, ауторских уговора, уговора о спонзорству.

  КРИВИЧНО ПРАВО

 • Преглед и разматрање списа и давање усмених и писмених правних савета и мишљења везаних за предмет за који се адвокатска канцеларија ангажује.
 • Подношење кривичних пријава надлежним тужилаштвима и Министарству унутрашњих послова, те праћење тока предкривичног поступка на релацији тужилаштво – овлашћени органи Министарства унутрашњих послова.
 • Заступање правних и физичких лица као оштећених у кривичном поступку и у поступку остваривања имовинско-правних захтева из кривичног поступка.
 • Заступање оштећених у истражном поступку, током главног претреса, у жалбеном поступку и поступцима по ванредним правним лековима.
 • Заступање одговорних лица у правним лицима у случају да се нађу у својству осумњичених, односно окривљених.

ЗАДОВОЉНИ КЛИЈЕНТИЗакажите ваш састанак


Контакт телефони:

+381 060/1322-223

+381 064/5889-724

+381 065/2241-402

+381 063/8603-004